Seminer Detayı

Online Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Atölye Çalışması

2022-01-01 - 2022-12-31
Online Eğitim

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Geçici 1. Maddesine göre, "Bu Yönetmeliğe, uyum sağlayamamış olan Atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." hükmü gereğince tüm belediyelerin evsel katı atık tarifelerini yapma zorunluluğu bulunmaktadır

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ İnteraktif online eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Bahse konu Yönetmeliğe göre, Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine uygun bir rapor ile evsel katı atık bedellerinin tespit edilmesi ve tarife raporu kirleten öder ilkesine ve hakkaniyete uygun, adil ve hukuki güvenilirliği bulunan bir rapor olması gerekmektedir. Uygulamada Yönetmelik ilkelerine aykırı raporlamalar ile belirlenen tarifelerin defaatle mahkemelerce iptal edilmesine rastlanılmaktadır. Ayrıca hazırlanan tarife raporu Sayıştay denetimini de tabi olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kamu zararı başlıklı 71.maddesinde “e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,” kamu zararının belirlenmesinde esas alınmaktadır.

Kigder olarak bu işi bir adım daha geliştirerek özel oturumlar ve atölye çalışmaları ile belediyelerin tarife raporu hazırlama sürecini birlikte yürütüyoruz. Bu çerçevede Belediyeniz tarafından dilediğiniz zamanda online olarak bu atölye çalışmasını gerçekleştirebiliriz. Atölye çalışması öncesinde idarenize tarife raporu yapılması için gerekli bilgiler listesi paylaşılacak ve tüm bilgiler hazır olduktan sonra atölye çalışması ile başka hiçbir kurumun olmadığı oturumla  tarife raporunuzu birlikte hazırlayacağız.

Bu yöntem ile tarife raporunun nasıl hazırlanacağını uygulamalı olarak öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca çalışma dokümanlarını, konuyla ilgili yargı kararlarını, bakanlık görüşlerini, tarife raporu ekinde olması gereken diğer tüm dokümanlarını da sizinle paylaşacak, tarife raporunuz tam olarak tamamlanıncaya kadar da size destek vermeye devam edeceğiz. 

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Süreci
 • Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sorumlulukları
 • Evsel Atık Açısından Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Yetki Durumu
 • Tarife Raporu Hesaplama Yöntemleri
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
 • Emsal Yargı Kararları
 • Yargı Kararlarının Uygulamaya Etkileri
 • Yönetmelik Uzayacak mı?
 • Evsel Ücreti Almayan Belediyeler Açısından Kamu Zararı Doğar mı?
 • Covid-19 Nedeniyle Evsel Katı Ücret Alınmama Durumu Var mı?
 • Maliyet ve Mükellef Sayılarının Tam Olarak Tespit Edilememesi
 • Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi İçin Evsel Atık Ücreti Alınmalımıdır?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Evsel Atık Tarifeleri İle İlgili Güncel Görüşleri

Sayıştay Tarafından Yayınlanan Dış Denetim Raporunda

 • Denetimler sonucunda bazı belediyelerde evsel katı atık hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmediği, bazı belediyelerde sadece işyerleri için tarife belirlendiği, tarife belirlenen bazı belediyelerde ise tahsilatların takip edilmediği görülmüştür.

Sayıştay Denetimi Bulgu-1

 • Kurum Tarafından Evsel Katı Atık Ücreti Takip ve Tahsil İşlemlerinin Tam Olarak Uygulanmaması Kurum tarafından …. tarihinden itibaren alınması gereken evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin meskenlerden alınmadığı görülmüştür. Sonuç olarak Kurum tarafından meskenler için herhangi bir tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmamıştır. 2872 sayılı Kanun, evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretini belirleme ve tahsil konusunda belediyeleri görevli ve yetkili kılmıştır. Bu itibarla İdare tarafından gerekli tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Sayıştay Denetimi Bulgu-2

 • Kurumca, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmediği, evsel katı ücretlerinin toplanmadığı görülmüştür. ... Belediyesince; evsel katı atık ücret tarifelerine ilişkin herhangi bir meclis kararı alınmadığı, evsel katı atık ücreti adı altında bir gelir toplanmadığı ve Yönetmeliğin “Uyum süreci” başlıklı Geçici 1’inci maddesi gereği yapılması gereken iş ve işlemlerin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay Kararı

 • Evsel Tarife Raporunun nasıl ve hangi kriterlerin esas alındığı açık olmayan tarife dikkate alınmak suretiyle çöp döküm ücreti tahakkukunun yapılarak ödeme emrinin gönderildiği, hangi kriterlere dayalı olarak ücret belirlemesinin yapıldığı açık olmayan ücret tarifesi dikkate alınmak suretiyle tesis olunan ... yılına ilişkin çöp döküm ücreti adı altında ... TL'nin ödeme emri ile istenilmesine ilişkin işlem ile dayanağı Belediye Encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi

 • Davalı tarafından tahakkuk ettirilen katı atık ücretinin fahiş olması sebebiyle tarifenin iptali ve ….. yılı tahakkukların iadesine ilişkin dava açıldığını, ……3. İdare Mahkemesi'nin …… tarih ve …… sayılı kararı ile ….. yılı için "evsel atık toplama ücreti" belirlenmesine dair ….. günlü, ……. sayılı ….. Belediyesi Meclis Kararlarının iptaline, …..yılı için ödenmiş olan katı atık ücretlerinin davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

 • 25.03.2020 Tarih ve 71188846/250/75298 Sayılı Görüşü,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu

 • 06.12.2019 Tarih ve 2019/12715-S.19739 Sayılı Tavsiye Kararı,

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;

 • Katı Atık Bedellerine İlişkin Hesaplamaların Ne Şekilde Yapıldığı,
 • Evsel Katı Atık Bedellerinin Hangi Maliyet Hesabına Göre Yapıldığının,
 • Katık Atık Bedellerinin Hangi Yasal Gerekçe İle Alındığının,
 • Kirleten Öder ve Tam Maliyet kurallarının ihlal edildiğinin,
 • İtirazların Nasıl Değerlendirileceğinin Raporda Belirtilmediği,
 • İtirazların Belediye Tarafından Gerektiği Gibi Değerlendirilemediği,
 • Fahiş Miktarda Evsel Katı Atık Hesaplamasının ve Açıklamasının Yapılamadığı,
 • Belediyenin Yapmak Zorunda Olduğu Bir Kamu Hizmetinden Haksız Kazanç Sağlamaya Çalıştığı İddiasının Çürütülemediği,
 • Mükelleflerin Hangi Kategoride ve Ne Şekilde Sınıflandırıldığının Raporda Belirtilmemesi, 
 • İşyerlerinden çıkan Katı Atık miktarının Hesabının Ne Şekilde Yapıldığı,
 • Halkın Bilgilendirilmediği, 
 • Hangi ölçütler ve maliyet hesapları neticesinde tarife belirlendiğinin açıklanmadığı,
  .......

İnceleme sonucunda tespit edilen konuların başında gelmektedir. Yukarıda bahsedilen hususlara uygun hazırlanmayan tarife raporları ve meclis kararları mahkemelerce defaatle iptal edilmiş ve Sayıştay Başkanlığı tarafından kamu zararına sebebiyet vermekten bulgu konusu yapılmıştır.

Bu çerçevede ivedi olarak mevzuattan kaynaklı bu zorunluğun yerine getirilmesini sağlayan, olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan ve en önemlisi belediyelerin en önemli sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacını sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu raporunun yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Derneğimiz tarafından söz konusu tarifelerin hazırlanabilmesi ve tüm bu sorunlu alanların ortadan kaldırılmasına yönelik “Atölye Çalışması”, “Eğitim”, “Danışmanlık” ve “Ekaysis Programı” ile belediyelere hizmet vermekteyiz. Bahse konu tarife raporunun hazırlanmasına yönelik talep ve ayrıntılı bilgi için aşağıda belirtilen iletişim araçlarından bilgi alınabilmektedir. 

Sayfayı Paylaş