Seminer Detayı

23-24 Nisan 2021 Yapım İşi İhaleleri Aşırı Düşük Teklif Süreç Eğitimi

23-24 Nisan 2021 Yapım İşi İhaleleri Aşırı Düşük Teklif Süreç Eğitimi

2021-04-23 - 2021-04-24
Online Eğitim

- BU EĞİTİM ÖZEL ŞİRKETLERE YÖNELİKTİR (İSTEKLİ) -

 

Kamu Kurumları İhale Eğitimi İçin Buraya Tıklayınız

1. GÜN : Yapım İşi İhaleleri Özel Hükümler Online Eğitimi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler ile yapım işi ihalelerine özel getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların yapım işi ihalelerine yönelik mevzuata hakim olmaları sağlanarak, ihalelere tekliflerini sunarken hata yapmalarının ve/veya tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde idarelerce yapılan hatalar sebebiyle hak kaybına uğramalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

2.GÜN : Yapım İşi İhaleleri Aşırı Düşük Teklif-Sınır Değer Değerlendirme Süreci Online Eğitimi 

Aşırı düşük sorgulamayı yazmayı bilen deneyimli istekli yok denecek kadar az olmasının temel sebebi maliyet muhasebesinin iyi yapılmamasından kaynaklandığı söylemek doğru olacaktır. Bu bakımdan eğitim içeriği maliyetleme temelleri üzerine kurgulanmış ve kanun koyucunun çizdiği çerçeveye göre yapılması gereken açıklamalara yer verilmiştir.

Yapım İşi İhaleleri Özel Hükümler Eğitim Konuları

 • İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve dokümana ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Proje türleri ve ihale/sözleşme sürecindeki yansımaları
 • İdari şartname
 • Ön yeterlik şartnamesi
 • Teknik şartname
 • Sözleşme tasarısı
 • İhale ve ön yeterlik ilanı, ilanın uygun olmaması, zeyilname talebi
 • İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi
 • İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması, zeyilname ve açıklama talebi
 • Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler ve dikkat edilmesi gereken kriterler, istenecek belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin başvurular
 • Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler
 • Belgelerin sunuluş şekli
 • Elektronik ortamda belge/bilgi teyidi ve sunulmayacak belgeler tablosunun hazırlanması
 • İş ortaklığı olarak teklif verilmesi
 • Konsorsiyum olarak teklif verilmesi
 • Teminatlar
  • Geçici teminat, sunulması, değerlendirilmesi ve geçici teminata ilişkin dikkat edilecek hususlar
  • Kesin teminat, sunulması, değerlendirilmesi ve kesin teminata ilişkin dikkat edilecek hususlar
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler
  • Banka referans mektubunun alınması ve sunulması ve dikkat edilecek hususlar
  • Bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulması ve dikkat edilecek hususlar
  • İş hacmine ilişkin belgelerin sunulması ve dikkat edilecek hususlar
  • Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler
 • Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
  • İş deneyimini gösteren belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  • İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
  • Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
  • Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi
 • İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar
 • İş deneyim belgesi düzenleme koşulları
 • İş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuru
 • İş deneyim tutarının tespiti
 • İş deneyim belgesi türleri ve kullanma koşulları
 • Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler
 • İş deneyim tutarının tespiti
 • İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesi, ortaklık yapısına göre dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Başvuru ve teklif mektuplarının şekli, hazırlanması ve sunulmasında dikkat edilecek hususlar
 • Teklif içeriğinin oluşturulması
 • İhalenin ilk oturumunda yapılacak işlemler ve dikkat edilecek hususlar
 • Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tekliflerin değerlendirilmesi
 • Aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirilmesi
 • Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenlemeler ile fiyat dışı unsur uygulamasına ilişkin esaslar
 • Yerli istekli ve yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanması
 • Tekliflerin eşit olması
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve ihalenin sonuçlandırılması
 • Bildirim ve tebligat esasları
 • Sözleşmenin imzalanmasında isteklinin görev ve sorumlulukları
 • Soru ve cevaplar (Sorular derslerin daha verimli geçmesi amacıyla ders esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve dersler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.) 

Yapım İşi İhaleleri Aşırı Düşük Teklif-Sınır Değer Değerlendirme Süreci Eğitim Konuları

 • Teklif Hazırlama Süreci ve Teklifleri Etkileyen Faktörler nelerdir?
 • Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Süreci nasıl işletilir?
 • İstekliler tarafından aşırı düşük teklif verilmesinin nedenleri nelerdir?
 • İdareler tarafından aşırı düşük tekliflerin kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
 • Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Süreci İle İlgili Mevzuat ne istemektedir?
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesinde İdarenin bakış açısı;
 • Yaklaşık maliyetin hazırlanması aşaması
 • İhale dokümanının hazırlanması aşaması
 • Sınır değerin hesaplamasında idare tarafından uygulanan esaslar
 • Aşırı düşük teklif açıklamasının kapsamı
 • İstekli tarafından Açıklama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Sürecine Yönelik Örnek Bir İnceleme
Sayfayı Paylaş